Finansministeriets whistleblowerordning

Whistleblowerordningen skal supplere den direkte og daglige dialog på arbejdspladsen. Hvis du som samarbejdspartner oplever brud på regler, love eller retningslinjer kan du også bruge whistleblowerordningen.

Hvem kan indberette?

Du kan som ansat i Finansministeriet, tidligere ansat og som samarbejdspartner til Finansministeriet sende oplysninger om kritisable forhold ind til Finansministeriets whistleblowerordning.

Er du ansat i Finansministeriet bedes du være opmærksom på, at whistleblowerordningen er et supplement til den direkte og daglige kommunikation om fejl og utilfredsstillende forhold mv. på arbejdspladsen. Problemer bør således i første omgang søges løst ved henvendelse til nærmeste personaleleder, HR, tillidsrepræsentanterne samt arbejdsmiljørepræsentanterne.

Hvad kan indberettes?

  • Strafbare forhold, f.eks. overtrædelse af tavshedspligten, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri, bestikkelse mv.

  • Grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen, f.eks. lovgivning om magtanvendelse, forvaltningsloven, databeskyttelseslovgivningen, offentlighedsloven el. lign.

  • Grove eller gentagne overtrædelser af forvaltningsretlige principper, f.eks. undersøgelsesprincippet, krav om saglighed, magtfordrejningsgrundsætningen og proportionalitet el. lign.

  • Grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer, f.eks. om tjenesterejser, gaver og regnskabsaflæggelse mv.

  • Grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, f.eks. grov chikane.

  • Seksuel chikane, f.eks. enhver form for uønsket verbal, ikkeverbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.

  • Bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere.

Whistleblowerordningen omfatter ikke oplysninger om overtrædelse af interne retningslinjer af mindre alvorlig karakter såsom sygefravær, rygning, alkohol, påklædning, brug af kontorartikler mv. og oplysninger om mindre grove personalerelaterede konflikter på arbejdspladsen.

Der må ikke bevidst indsendes urigtige eller vildledende oplysninger gennem whistleblowerordningen. Oplysninger, der er indsendt i ond tro, kan medføre politianmeldelse, ansættelsesretslige konsekvenser eller kontraktsretslige konsekvenser.

Hvordan kan indberettes?

Henvendelse til Finansministeriets whistleblowerordning kan ske til:

Finansministeriets whistleblowerordning
c/o Kontor for revision og tilsyn (KRT) 
Christiansborg slotsplads 1 
1218 København K 

Tlf. 3392 4231 eller 2526 2772 (kl. 9-15 på hverdage)

Klik her for at foretage indberetning via blanketløsning

Blanketløsningen kan med fordel anvendes, og der opfordres til at alle afsnit udfyldes, sådan at vi sikrer så fyldestgørende oplysninger om forholdet som muligt.

Det forventes, at Finansministeriet i løbet af 2021 vil få etableret en mulighed for at modtage og svare på anonyme elektroniske henvendelser.

En indberetter, der ønsker at sløre sin identitet, skal være opmærksom på, at der ved henvendelsen ikke oplyses navn, telefonnummer, e-mailadresse eller andre personoplysninger. Desuden vil vedkommende skulle være opmærksom på, at der ikke ved deling af filer, herunder dokumenter, film, fotos mv., utilsigtet afgives oplysninger om vedkommendes identitet.

Det vil være muligt at koble en indberetning sammen med den IP-adresse, der er blevet anvendt ved udfyldelse af blanketløsningen. Hvis oplysninger indberettes fra en computer, der er på Finansministeriets netværk, vil der desuden blive registreret en række personoplysninger som led i den almindelige logning af brugeraktiviteter på Finansministeriets netværk, herunder bl.a. IP-adresse. En indberetter kan forsøge at sløre sin identitet ved f.eks. at anvende et offentligt netværk på et bibliotek e.l., men der vil også i et sådant tilfælde blive indsamlet oplysninger om bl.a. tidspunktet for indberetningen og den anvendte IP-adresse.

Der kan efter gældende regler være adgang til at få aktindsigt i indberetningen, og i så fald vil alle eventuelle personoplysninger, herunder navn og kontaktoplysninger være omfattet KRT forbeholder sig retten til at afvise eller henlægge sager, der falder uden for whistleblowerordningens anvendelsesområde eller ej kan belyses tilstrækkeligt grundet sløring af indberetterens identitet.

Såfremt indberetter ønsker at foretage en anonym indberetning kan dette ske via fysisk brev til KRT uden afsender.

Når du sender oplysninger ind, ser vi på dem hurtigst muligt.

De personoplysninger der behandles i whistleblowerordningen er omfattet af reglerne om databeskyttelse. Det betyder bl.a., at de rettigheder, som gælder for de registrerede i medfør af de databeskyttelsesretlige regler, også gælder for både whistlebloweren og den indberettede. 

Nyttige links:

Foretag indberetning via blanketløsning


Læs fælles vejledning for whistleblowerordninger på statens område


Læs sagsgang - skridt for skridt - procesbeskrivelse for whistleblowerordningen i Finansministeriet


Læs oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger i whistleblowerordningen (Anmelder)